Dwi Cahya Astriya Nugraha, S.Kom., M.Kom.

R. H1.7